PRIVACY

eStar vindt uw Privacy belangrijk. eStar houdt zich daarom stringent aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. In het kader van de Privacy werkt eStar met daarom met een Privacyreglement en een Cookie-verklaring.

U kunt hieronder dat privacyreglement en de cookie-verklaring doorlezen. Indien u liever een pdf bestand download, kunt u dat doen door op de knoppen met de PDF iconen te klikken.

Privacyreglement eStar
PDF – 512,6 KB 400 downloads
Cookieverklaring eStar
PDF – 461,5 KB 391 downloads

PRIVACYREGLEMENT

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities. Deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt:
Cookie
Een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de eStar internetsite registreert;
Reglement
Dit privacyreglement;
Privacywetgeving
Wet Bescherming Persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 heet deze wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


1. TOELICHTING OP HET REGLEMENT

eStar mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft eStar de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door eStar worden verwerkt;

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;

 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

eStar vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft eStar in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens eStar expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE ESTAR GEBRUIKT EN HET DOEL VAN HET GEBRUIK

eStar verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van eStar, de website bezoekt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van eStar of via het contactformulier contact met ons opneemt. eStar verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met eStar sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

 • onze dienstverlening te kunnen leveren;

 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Bij het gebruik van onze administratieve tool kunt u eveneens onder meer BSN-nummer, foto’s, geboortedatums, medische gegevens en verzekeringspolisnummers van uw klanten/relaties opslaan. Wanneer u deze (of andere) gegevens opslaat, verwerkt eStar deze ook. Deze gegevens stellen ons in staat om onze dienstverlening te kunnen leveren.

Tracking cookies
eStar maakt gebruik van Google Analytics-cookies waarvoor eStar:

 • een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;

 • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;

 • ‘gegevens delen’ heeft uitgezet;

 • geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

3. VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

eStar verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de eStar-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die eStar met u heeft gesloten;

 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. PLICHTEN/BEVEILIGDE TOEGANG/GEHEIMHOUDING/BEWAARTERMIJN

eStar verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze in overeenstemming met de wet en dit Reglement:

 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van eStar worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door eStar beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem;

 • de medewerkers van eStar hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan eStar verstrekte persoonsgegevens;

 • eStar heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf in overeenstemming met de wet;

 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. eStar hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal eStar zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;

 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;

 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;

 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@estar-sp.net aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van eStar.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met eStar opnemen en probeert eStar er samen met u uit te komen.
Heeft u een (andere) opmerking / vraag / suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal eStar ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van eStar.


COOKIEVERKLARING eSTAR

Wat is een cookie?
We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

FUNCTIONELE COOKIES

Met behulp van een functionele cookie kunnen wij u herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van uw browser.

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina. We kunnen u vragen om zich te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer u inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDERING DAARVAN

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

GOOGLE ANALYTICS TRACKING COOKIE

Voor statistische doeleinden maakt eStar gebruik van een Google-Analytics tracking cookie. Hierdoor kan eStar monitoren hoeveel bezoekers er op de website komt en welke pagina’s worden bezocht. Indien u niet wilt dat uw gegevens worden meegenomen in deze statistiek, kunt u de tracking uitschakelen op het cookie pop-up die verschijnt als u voor de eerste keer op de site komt. Als u deze cookie pop-up opnieuw wilt zien, verwijder dan de cookie uit uw browser historie.